Commit Graph

196 Commits

Author SHA1 Message Date
Jakub Wilk b1e4d9c4ef fix typos 2016-01-01 12:02:27 +01:00
Lu Wang 2ca5ea6031 todo 2014-11-13 12:35:34 +08:00
Lu Wang 1cd9f00955 clean 2014-01-11 16:25:09 +08:00
Lu Wang 11b488e236 working on --optimize-text 3 2013-12-21 22:47:54 +08:00
Lu Wang 8bb12cf0e6 todo 2013-11-24 21:54:19 +08:00
Lu Wang e06cfe4949 .. 2013-11-22 20:24:00 +08:00
Lu Wang 03b1d835ed .. 2013-11-18 21:49:55 +08:00
Lu Wang 15b5dae4c3 .. 2013-11-17 20:25:51 +08:00
Lu Wang c949183bca maintain first visible page 2013-11-17 17:44:29 +08:00
Lu Wang a60570f81c support hashchange 2013-11-16 16:50:18 +08:00
Lu Wang 32366bf580 clean js 2013-11-15 22:27:53 +08:00
Lu Wang c4e52aee09 previous commit: fix #240 and more about rescale 2013-11-12 16:02:58 +08:00
Lu Wang 292b2d4eed , 2013-11-12 16:02:11 +08:00
Lu Wang 5cb26697a8 maintain currenet page number 2013-11-11 17:36:35 +08:00
Lu Wang 8a192e03e0 clean js 2013-11-10 16:54:43 +08:00
Lu Wang ef7e04f890 todo 2013-11-07 22:15:11 +08:00
Lu Wang 85b4de4898 fix link handling 2013-11-07 16:37:21 +08:00
Lu Wang d6723bef50 .. 2013-11-07 16:11:58 +08:00
Lu Wang 8d69194ee9 .. 2013-11-06 19:36:50 +08:00
Lu Wang 10acdbaa4e .. 2013-11-06 19:00:23 +08:00
Lu Wang 4fec92efba clean js 2013-11-05 23:46:23 +08:00
Lu Wang 81ab6bf820 .. 2013-11-05 14:58:56 +08:00
Lu Wang 75908842f5 working on remove offset() 2013-11-05 00:13:32 +08:00
Lu Wang 44f4045da4 .. 2013-11-04 21:37:22 +08:00
Lu Wang 93577af6f5 todo 2013-11-01 20:56:11 +08:00
Lu Wang ef254ec43a todo 2013-11-01 20:17:57 +08:00
Lu Wang f9c559857e .. 2013-10-30 15:50:16 +08:00
Lu Wang 9c6f09e34f todo [skip ci] 2013-10-28 22:35:28 +08:00
Lu Wang cc79880d57 fix js 2013-10-28 16:29:58 +08:00
Lu Wang 7787b26e5b js: store pages in an array 2013-10-28 16:05:24 +08:00
Lu Wang c6e95239f9 .. 2013-10-22 21:32:02 +08:00
Lu Wang cb11032563 merge js; annotate js 2013-10-22 15:03:07 +08:00
Lu Wang 2eb2289d01 .. 2013-10-22 13:49:11 +08:00
Lu Wang 028d71393c .. 2013-10-21 23:08:48 +08:00
Lu Wang 93dcb01cb0 .. 2013-10-21 23:08:13 +08:00
Lu Wang c09f843174 .. 2013-10-21 18:57:37 +08:00
Lu Wang 8ba0ce3e25 update jquery; include jquery from google cdn 2013-10-21 15:04:34 +08:00
Lu Wang 41b224ecf2 Update TODO 2013-10-20 21:43:45 +08:00
Lu Wang 9904c98cbe .. 2013-10-20 17:07:07 +08:00
Lu Wang ec130dba70 improve compile.sh 2013-10-20 17:06:40 +08:00
Lu Wang a210576e46 compress js 2013-10-19 15:06:32 +08:00
Lu Wang 964c93b473 .. 2013-10-18 18:47:40 +08:00
Lu Wang 1a65a71643 todo 2013-10-18 16:38:59 +08:00
Lu Wang fd00c5f698 new escaping function for html tag attributes 2013-10-18 15:40:51 +08:00
Lu Wang 16326b8690 .. 2013-10-18 09:01:31 +08:00
Lu Wang 60e277d07d .. 2013-10-17 20:09:38 +08:00
Lu Wang 747e3d54c0 .. 2013-10-17 20:08:10 +08:00
Lu Wang ce8d2bf51f .. 2013-10-17 20:01:04 +08:00
Lu Wang bb5eaa716d .. 2013-10-17 19:52:05 +08:00
Lu Wang f1f71648bb fix license 2013-10-16 18:21:31 +08:00